Om


Virveldans är en dansaktör och plattform för inkluderande, konstnärliga och pedagogiska dansupplevelser för alla och varje människa.

Virveldans skapar och utvecklar inkluderande rum med dansupplevelser för alla och varje människa.
Vi bjuder in till en dansande resa och visar världar där fantasin och kreativiteten får flöda fram, i en prestationsfri och kravlös miljö. Genom skapande processer utforskas kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck.
I dessa världar sker pedagogiska möten, som vägleds av Virveldans. 
Dansens uttryck och kommunikation bygger broar och förenar. Alla och varje människa kan vara med oavsett förutsättningar och bakgrund. Vilket är utgångspunkten i Virveldans arbete. 

Virveldans vill ge möjligheten till barn och unga att tidigt få uppleva ett sammanhang i dansen. Där de får uttrycka sina individuella och unika förmågor och samtidigt bli viktiga medskapare i processen.
Vår övertygelse är att dessa tidiga möten med dansen ger upplevelser som lagras och blir en del av barnets kroppsminne. Vi vill även tro att upplevelsen stärker känslan av tillhörighet, delaktighet och meningsfullhet. 

I dansprojekt utforskar och levandegör Virveldans kunskapsområdet språk. Vi erbjuder språkfrämjande dansworkshops, fortbildningspaket och projektledning, samt interaktiva föreställningar för de allra yngsta och deras vuxna i sceniska rum och på bibliotek. Skapar och producerar utbildningsmaterial och föreläsningar.
Danspedagogiska koncept utvecklas även för alla barn och pedagoger så de får uppleva skapande dans, som ett nytt verktyg och språk.

Vidare så genomför Virveldans konsult- och utbildningsuppdrag mot personal inom förskola, familjecentral/öppna förskolan, elevhälsa och bibliotek. Dessa innehåller specialpedagogisk dans, metod- och verksamhetsutveckling samt dans som hälsofrämjande insats.   

Genom många olika samarbeten och uppdrag runtom i Sverige, har Virveldans insatser fått stor spridning och ingår idag i flera kulturutbud för barn och unga i Sverige.